CHOOSE YOUR LANGUAGE: EN | 中文 | BM

Terms & Conditions

Terma-terma dan syarat-syarat berikut membentuk perjanjian antara ROYALE5 dengan pelanggannya. Dengan mendaftar dengan ROYALE5, anda bersetuju menerima Terma-terma dan Syarat-syarat ini dengan sepenuhnya.
 • Dengan mengakses laman web ROYALE5, mendaftar melalui laman web kami untuk mengambil bahagian dalam mana-mana permainan dalam talian interaktif (secara kolektifnya 'Permainan') dan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di ROYALE5, anda mengesahkan bahawa anda berusia 18 tahun umur atau lebih dan menunjukkan anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini.
 • ROYALE5 berhak untuk meminda "Terma-terma dan Syarat-syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan berkuatkuasa sebaik sahaja lepas kemas kini di laman web ROYALE5. Hal ini adalah tanggungjawab setiap member ROYALE5 untuk mengkaji semula "Terma dan Syarat" secara tetap. Penggunaan berterusan laman web ROYALE5 selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada "Terma-terma dan Syarat-syarat" akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
 • Ahli-ahli mesti sekurang-kurangnya berumur 18 tahun jika ingin meletakkan pertaruhan di ROYALE5. ROYALE5 berhak untuk meminta bukti dari ahli-ahli dan akaun ROYALE5 mereka akan digantung sehingga dokumentasi yang memuaskan disediakan.
 • Ia adalah tanggungjawab ahli-ahli sepenuhnya untuk memastikan nama pengguna dan butiran keselamatan mereka tidak bocor ke mana-mana pihak ketiga. Sebarang transaksi yang dijalankan di bawah nama pengguna akan menjadi tanggungjawab ahli-ahli. Ahli-ahli ROYALE5 tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, apa-apa kecil, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun ROYALE5 anda, mengakses dan / atau menggunakan apa-apa bahan atau maklumat dari laman web ROYALE5 atau menerima apa-apa bonus. Sekiranya ahli-ahli mengesyaki apa-apa, mereka harus memaklumkan kami dengan serta-merta.
 • ROYALE5 berhak membatalkan sebarang atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana orang atau kumpulan orang yang bertindak dalam usaha untuk menipu kami. Sekiranya terdapat bukti tentang siri pertaruhan, masing-masing yang mengandungi pemilihan yang sama yang telah diletakkan oleh atau bagi individu atau sindikat individu yang sama, ROYALE5 berhak mengandaikan pertaruhan tersebut tidak sah dan menggantung akaun yang berkaitan.
 • ROYALE5 berhak untuk menamatkan akaun anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami sekiranya pertarungan telah ditempatkan dalam cubaan untuk menipu ROYALE5 atau dibuat oleh atau dikontrak oleh mana-mana penggodam atau sindiket perjudian dalam usaha untuk memaksimakan pembayaran pada permainan kami. Selanjutnya, kami berhak untuk memotong semua kemenangan, serta prinsip yang didapati terlibat dalam kegiatan tersebut.
 • Kami tidak akan menerima sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk transaksi , yang ditolak akibat daripada butiran yang salah di mana-mana jika anda gagal untuk membuat kami mengetahui tentang sebarang perubahan / butiran yang betul.
 • Ahli individu yang memiliki akaun lebih daripada satu akaun dalam mana-mana satu mata wang/ Mana-mana ahli yang mendapati telah mencipta akaun pendua/ Pendaftaran akaun pendua dengan menggunakan butiran peribadi yang sengaja dimanipulasi (jika dikesan) boleh menyebabkan penamatan akaun tanpa dapat dipulihkan akses akaun permainan. ROYALE5 berhak untuk membatalkan semua kemenangan-kemenangan terkumpul yang dikreditkan kepada ahli dan akaun tersebut akan dibekukan secara kekal.
 • Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara peruntukan perjanjian ini dengan mana-mana peruntukan di laman web ROYALE5, peruntukan perjanjian ini akan diguna pakai.
 • Sekiranya Terma-terma dan Syarat-syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai, jikalau ada kesulitan pemahaman mana-mana fasal Terma dan Syarat ini.
 • Ahli-ahli tidak boleh membatalkan atau menukar pertaruhan apabila pertaruhan telah diletakkan dan disahkan.
 • Sebelum meluluskan sebarang pengeluaran, ROYALE5 berhak meminta ahli-ahli memberikan maklumat sebagai bukti seperti Pengenalan Peribadi, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank baru atau dokumen lain yang sesuai. Jika anda gagal untuk mematuhi sebarang permintaan, ROYALE5 berhak membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
 • Setiap bonus, promosi dan/atau tawaran istimewa tertakluk kepada terma khususnya. Ahli perlu membaca dan memahami terma untuk setiap bonus yang mereka ambil. ROYALE5 mempunyai hak untuk membatalkan sebarang bonus atau tawaran istimewa atau promosi pada bila-bila masa.
 • Terma-terma & Syarat-syarat ini adalah sebahagian daripada Terma & Syarat ROYALE5 Umum.
 • Terma & syarat ini mengatasi sebarang komunikasi melalui e-mel, sembang, LIVE CHAT atau telefon.
Terma dan Syarat Promosi Am
 • Semua tawaran promosi terhad kepada hanya satu akaun bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, komputer kongsi akaun bank (misalnya sekolah, perpustakaan awam atau tempat kerja) dan alamat IP.
 • Kebanyakan promosi ROYALE5 digabungkan dengan keperluan rollover, Hai ini menyatakan bahawa ahli-ahli perlu mencapai keperluan rollover sebelum memohon sebarang pengeluaran.
 • Mana-mana pertaruhan yang ditempatkan di dua-dua pihak bertentangan atau menarik tidak akan diambil ke dalam pengiraan keperluan rollover.
 • Hanya 30% daripada jumlah pertaruhan yang ditempatkan dalam sebarang permainan ROULETTE (semua variasi) akan dikira dalam keperluan rollover dan pengiraan cash rebat.
 • ROYALE5 mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan bonus, jumlah bonus dan sebarang kemenangan bonus yang berkaitan dengan ahli atau sekumpulan ahli yang mempunyai corak pertaruhan yang curiga yang boleh menghasilkan keuntungan yang dijamin dan/atau kelayakan bonus terjamin. Kegiatan curiga ini mungkin termasuk, tanpa dihadkan, corak pertaruhan yang lazim merentas peristiwa/pasaran/pilihan yang sama yang boleh dikenalpasti dalam satu atau beberapa akaun.
 • Sekiranya penyalahgunaan bonus, ROYALE5 berhak untuk menolak bonus dan apa-apa kemenangan yang berkaitan dengan bonus dari akaun ahli ROYALE5.
 • Kelakuan penyalahgunaan promosi mungkin termasuk, tanpa terhad kepada: corak pertaruhan biasa atau curiga merentas peristiwa/pasaran/pilihan yang sama yang boleh dikenalpasti dalam satu atau beberapa akaun, kekerapan yang berlebihan atau corak pertaruhan yang sangat luar biasa pada pemilihan yang sama dalam tempoh masa yang singkat berbanding corak pertaruhan biasa, dan lain-lain.
 • ROYALE5 tidak akan bertanggungjawab jika ahli memberikan maklumat yang tidak lengkap dan tidak tepat, yang mungkin akan menyebabkan penghantaran tertunda/gagal untuk hadiah atau hadiah cabutan bertuah.
 • ROYALE5 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut balik atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara kami.
 • Semua keputusan pengurusan adalah muktamad.